Monthly Archives: jún 2015

Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovPPA vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 , Podopatrenie 4.2

Vyhlásenie výzvy: 29.06.2015             Uzavretie výzvy:  29.09.2015

eID klient a nové služby

V júli tohto roka sprístupní ministerstvo vnútra multiplatformový eID klient, ktorý umožní využívanie občianskeho preukazu s čipom aj pre ďalšie operačné systémy. Aj občania a podnikatelia, ktorí nepoužívajú MS Windows, tak budú mať možnosť vybavovať elektronické služby verejnej správy z pohodlia domova. Viac informácií na stránke www.informatizacia.sk 

Reforma EÚ, Grexit a Veľká Británia

V súčasnosti patrí Grécko medzi aktuálne a často diskutované témy nakoľko sa týka nielen krajín tvoriacich EÚ. Je citlivou témou, ktorá sa priamo dotýka aj kurzu USD vs EUR na finančných trhoch. Britský premiér David Cameron predkladá požiadavky, alebo očakávania a smerovanie EÚ. Viac informácií môžete nájsť aj na stránke Euractiv

Rada EÚ – Európa pre občanov

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. Uzávierka prijímania žiadostí: 1. september 2015. Kompletné informácie nájdete TU

Otvorená priebežná výzva na modernizáciu osvetlení v obciach a mestách

osvetlenie miest a obcí Prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch

Podpora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – prístup k lesným cestám

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra

Oprávnení žiadatelia: obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha.  Oprávnené aktivity: výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest podporovaných v rámci podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3L, ktoré slúžia na odvoz dreva,

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“),pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora  Dátum vyhlásenia výzvy: 28.05.2015                            Dátum uzavretia výzvy:  28.07.2015

Mladí ľudia ukázali pomoc z eurofondov vo svojich videách

Mladí ľudia ukázali pomoc z eurofondov vo svojich videách – Úrad vlády SR ich odmenil

Zmodernizované električkové trate, električky aj informačné tabule na zastávkach, tiché a bezpečné námestia či ihriská pre deti vďaka vybudovaným obchvatom miest, nové školy a nemocnice. Práve v týchto oblastiach vidia prínos eurofondov mladí ľudia – študenti stredných a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa zapojili do súťaže videospotov Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu, vyhlásenej Úradom vlády SR.

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len„PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len PRV), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17,

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“), pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dátum vyhlásenia výzvy: 12.06.2015 Dátum uzavretia výzvy: 30.10.2015