Monthly Archives: august 2015

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovPPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Termín od 24.8.2015 – 14.9.2015.   Bližšie informácie na stránke APA

Vybudovanie špecializovaných záchranných tímov

Výzva predložená ministerstvom vnútra SRVyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Podporované budú projekty zamerané na riešenie následkov spôsobených geofyzikálnymi, hydrologickými, meteorologickými a klimatologickými rizikami. Realizácia projektov bude smerovať k zabezpečeniu modulov civilnej ochrany v oblasti pozemného hasenia požiarov, pátracej a záchranárskej činnosti, leteckého hasenia požiarov a modulu dočasného núdzového prístreška. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bude 30.09.2015.

Nadácia Orange

NaUrčite je vo Vašom okolí viac ľudí, ktorí by sa radi pustili do skrášľovania okolia, a ani o tom neviete. Radi Vám uľahčíme ich nájsť. Stačí, ak si na našej mape zaznačíte čo, kde, kedy chcete urobiť a koľko pomocníkov hľadáte. Ak nám ukážete, ako ste miesto skrášlili, môžete získať podporu na ďalšie skrášľovanie. viac info

Grantový program- Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, sa rozhodla podporiť výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom. 

Bezplatný energetický audit

Bezplatný energetický auditObce a mestá sa do 11. septembra môžu prihlásiť do programu Ekoobec a získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.

NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo

separovany_zberVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo   Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
kód výzvy: OPŽP-PO4-15-1