Monthly Archives: september 2015

Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží

Operačný program kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)         Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3      Viac informácií tu

Ochrana národných kultúrnych pamiatok

kultúrna pamiatkaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 

Športujem rád a bezpečne

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O túto podporu sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámilo, že od 7. 9. 2015 je možné predložiť žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Ide o zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Samotné oznámenie spolu s prílohami je možné nájsť na hlavnej stránke v sekcii „Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti“.

PODPORA ZVIERACÍCH ÚTULKOV

zvierací-útulok

PODPORA ZVIERACÍCH ÚTULKOV Hovorí sa, že najlepším priateľom človeka je zviera. Či je to pes, mačka, alebo akékoľvek iné, takisto sa o ne musíme starať. Okrem toho, že sú našimi priateľmi a častokrát i spoločníkmi, zvieratá majú veľký význam pri rôznych terapiách, hlavne u detí. Je veľa opustených zvierat, ktoré potrebujú rovnakú starostlivosť ako tie, ktoré majú svojich pánov. Z tohto dôvodu podporujeme útulky zvierat predovšetkým na kúpu krmiva a veterinárne úkony. Informácie.1.-30.9.2015