Monthly Archives: október 2015

Podpora rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej infraštruktúry

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovpodopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Prijímateľmi sú:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.  Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015              Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016

Zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Prijímateľmi sú:
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015          Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

  1. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  2. výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
  3. zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
  4. výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

misterstvoPraceSocVeciRodinyRiadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyzvanie       Prílohy

Grantový program-ZELENÉ OÁZY

zelenéOázy-Ekopolis

Chceli by ste upraviť ihrisko, park, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode?  Prihláste sa so svojím nápadom do 10. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. 7. december 2015 o 16:00 je uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole).

ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Ministerstvo životného prostrediaZníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom:  zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
inštaláciou systémov merania a riadenia;
zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;
inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Zachovanie kultúrnych hodnôt – príspevok 1000 Eur

Kto ReiffeisenBankmôže žiadať o príspevok 1000 Eur?
– materské, základné a stredné školy,
– hudobné a tanečné krúžky pri základných školách alebo základných umeleckých školách, centrách voľného času či mestských alebo miestnych kultúrnych organizáciách,
– hudobné a tanečné telesá, spolky, kluby či skupiny,
– neziskové organizácie,
– mesto/obec.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV: od 1. 10. do 30. 11. 2015

Vzdelávací program v Amerike pre učiteľov

nadacia-PontisUčitelia zo Slovenskej republiky, ktorí sa venujú prírodným vedám a matematike majú možnosť prihlásiť sa a absolvovať päťdňový vzdelávací workshop v oblasti vedy a vesmíru bez akýchkoľvek finančných nákladov v americkom vzdelávacom centre Huntsville v štáte Alabama.

Obnova dedín vo vidieckych oblastiach

STE OBEC S MAXIMÁLNYM POČTOM OBYVATEĽOV DO 1 000 ? V RÁMCI PLÁNOVANÝCH VÝZIEV PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTREDKY NA PROJEKTY ZAMERANÉ NA KOMPLEXNÚ OBNOVU VAŠEJ OBCE, BEZ POTREBY VAŠEJ FINANČNEJ SPOLUÚČASTI