Obnova dedín vo vidieckych oblastiach

STE OBEC S MAXIMÁLNYM POČTOM OBYVATEĽOV DO 1 000 ? V RÁMCI PLÁNOVANÝCH VÝZIEV PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTREDKY NA PROJEKTY ZAMERANÉ NA KOMPLEXNÚ OBNOVU VAŠEJ OBCE, BEZ POTREBY VAŠEJ FINANČNEJ SPOLUÚČASTI
Operačný program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenia: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Viac informácií nájdete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)