Projekty v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Ministerstvo vnútraPodpora aktivít v oblasti prevencie kriminality.  Cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Termín uzávierky: 14. januára 2016  Vyhlasovateľ: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Viac informácií na stránke Ministerstva

Priority:

1.    Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami;   obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť;);

2.    zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

3.    Prevencia kriminality v rizikových skupinách (najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách );

4.    Pomoc obetiam trestných činov (najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia.).

 

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)