Monthly Archives: január 2016

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Skills to Succeed

nadácia-PontisNadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový program Skills to Succeed.   stav od: 11.1.2016 – do: 8.2.2016

V tomto projekt pomáhajú neziskové organizácie zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Na jeden projekt je možné získať podporu vo výške 2.000 eur. Viac na stránke nadácie Pontis

Výzva č. 3 / 2016 Fondu na podporu umenia

Fond_Podporu_umenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy:

– Podprogram 4.3 – Prehliadky, festivaly a súťaže
– Podprogram 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Oznámenie o znížení sadzby DPH v rámci programu ŠKOLSKÉ MLIEKO

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva k.č. 31292/2015 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 %

Environmentálny fond – Podpora formou úveru

Podpora formou úveru Enviromentálny fond

Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a., splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov, ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).