Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)