Monthly Archives: február 2016

Bezpečnostné prvky pre vašu školu či škôlku

Chcete získať pre Vašu školu či škôlku bezpečnostné prvky na podporu dopravnej výchovy? Napíšte nám na nadacia@allianz.sk a uveďte stručný popis projektu, ktorý má byť podporený. K tomu pripojte vek a počet detí.

Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.
Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti:
Športu
Kultúry
Vzdelávania
Sociálnej pomoci a zdravia
Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne.
najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program „Otvorený grantový program 2016“;
na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto. Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk;

Výzva č. 1/2016 na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://ix.sk/N5MWR) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.
Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:
– bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
– má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
– sa nachádza na území SR,
– je výlučne využívaný na bývanie,
– a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

ASYF zverejnil vzor projektu Mladý Farmár

VZOR PROJEKTU MLADÉHO FARMÁRA. Vzor

Dostavba, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenie telocvične

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
– dostavby telocvične,
– rekonštrukcie telocvične alebo
– výstavby novej telocvične.

Dotácia na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti

Vykonávacie predpisy
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č.415/2015 Z. z.
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo 6. decembra 2013 č.17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č.16949/2014/B821-SBPMR/76773-M a opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M.
Viac informácií na stránke ministerstva