Monthly Archives: marec 2016

Vzdelaním k integrácii -Nadácia Volkswagen

Cieľ grantového programu:

Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností postihnutých detí
Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu handicapovaných detí
Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
Podporiť integráciu postihnutých a ich pripravenosť pre reálny život a pracovný trh
Rozpočet:

5 Projektov (maximálna suma pridelenej podpory je 2 000 € na projekt
Prijímanie žiadostí o grant: 01.4. – 15.5.2015 (originál žiadosti spolu s prílohami doručte do 15. mája na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia)

10-11-12 Výzva z OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 55 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 16 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ: 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Výzva na rozvojové projekty – edukačný manažment

Cieľom výzvy je vznik nového pracoviska vysokej školy alebo jej fakulty prípadne rozvoj existujúceho pracoviska vysokej školy alebo jej fakulty, ktoré bude v oblasti edukačného manažmentu vykonávať predovšetkým aplikovaný výskum, zapájať sa do vzdelávacej činnosti (podieľanie sa na vysokoškolskom vzdelávaní, podieľanie sa na celoživotnom vzdelávaní) a spolupracovať s praxou (najmä s inštitúciami terciárneho vzdelávania, so zamestnávateľmi a ich zväzmi a s orgánmi štátnej správy a samosprávy) a s relevantnými zahraničnými partnermi (v záujme integrácie a porovnania slovenských trendov v terciárnom vzdelávaní so zahraničím) a s ambíciou získavať a analyzovať osvedčené zahraničné modely na účely adaptácie a implementácie v podmienkach SR

Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania

Právny stav od: 29.2.2016Právny stav do: 31.3.2016 Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvoja právnického vzdelávania.

Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich

nadácia-PontisNadácia Pontis prvý ročník grantovej výzvy Hľadáme ďalší zmysel pre Nepočújúcich. stav od: 7.3.2016do: 31.3.2016

Pontis

Podpora prevencie agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na oblasť prevencie agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie vo výške 48 000 EUR.

VÚB – Pre Nádej

Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo cca 20 projektov. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorý preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa ako aj projekt venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených techník.

Oprávnení žiadatelia:

mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
školy,
cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
domovy sociálnych služieb,
zdravotnícke zariadenia.Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je
1 500 eur. Realizácia projektov môže prebiehať od 1. 6. do 31. 10. 2016.

Program OPORA 2016

ámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 50 000 €. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €.
Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.

O podporu sa môžu uchádzať:

mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
špeciálne školy
iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.

Obnova výchovy a vzdelávania na rok 2016

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania.
Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.