Monthly Archives: apríl 2016

Spojme sa pre dobrú vec – Nadácia Orange

Nadácia Orange -Vprograme Spojme sa pre dobrú vec vám dávame príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo sme vyčlenili 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk/.

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)
Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území. viac na stránke http://www.sk-cz.eu/

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Interreg Poľsko-Slovensko

Dňa 15 apríla 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vlajkové projekty v rámci prvej prioritnej osi Programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia”. Vyhlásená výzva predstavuje formu uzatvorenej výzvy. Oprávnenými projektmi budú výlučne tie projekty, ktorých návrhy boli schválené Monitorovacím výborom

Výzva č. 9/2016 -10/2016 Fondu na podporu umenia

Oprávnení žiadatelia:

a) fyzická osoba – živnostník,
b) právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c) občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike,
d) nadácia so sídlom v Slovenskej republike,
e) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,a
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
g) organizácia s medzinárodným prvkom,
h) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom alebo príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

UPOZORNENIE: Uvedené subjekty musia pôsobiť v oblasti umenia, ľudovej kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu.

Implementačné siete – URBACT III

Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre:
mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska
ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci konkrétnu politickú výzvu
a zabezpečené financovanie na implementáciu tejto stratégie/akčného plánu
Spojenie s implementačnou sieťou programu URBACT vám umožní pracovať s ďalšími mestami a posilňovať politiky, ktoré sú prioritou pre vaše mesto, či už v súvislosti s hospodárskym rozvojom, obnovou miest, bývaním, mobilitou, sociálnou inklúziou, energetickou efektívnosťou, nízkym obsahom uhlíka v mestskom prostredí, atď.
Právny stav od: 22.3.2016Právny stav do: 22.6.2016

Grantový program Futbal to je hra 2016 -SLSP

Rozmýšľate, ako skvalitniť podmienky pre hranie futbalu v klube vašich detí? Záleží vám, aby sa čo najviac detí zaujímalo o futbal? A máte v tejto oblasti minimálne 3-ročné skúsenosti? Tak neváhajte a predložte svoj projekt! Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. http://podatelna.slsp.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla 2016. Viac informácií na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry