Monthly Archives: máj 2016

Trenčianska nadácia a Coca-cola pre región Lúka, Modrová, Modrovka, Hrádok

V období od júna 2016 do decembra 2017 spoločnosť Coca-Cola HBC Slovenská republika v spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 EUR.

Grantový program – Nápad pre 3 generácie

Nadácia poštovej banky – Podpora dobrých nápadov
• Sociálna starostlivosť
• Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí- podpora vzdelávania
• Aktívneho využitia voľného času, rozvoj telovýchovy
• Obnova/ úprava verejných priestranstiev
• Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
• Kultúra a umenie
Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu:
• aktívni občania a iniciatívy
• verejnoprospešné organizácie
• školy
• zariadenia pre seniorov
• samosprávy
Váš nápad môže získať podporu až do výšky 2 000 €.
Vďaka hlasovaniu verejnosti môže získať navyše aj 500 €.

Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. Viac na stránke APA

Grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 2 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 3 181 400 €.. Žiadosti o grant je možné predkladať do 30. júna 2016.

Výzva na zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie .. http://www.apa.sk/skolske-ovocie-a-zelenina

Fond na podporu umenia – predĺženie predkladania žiadosti

Fondu na podporu umenia predĺžil termín na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy v rámci Výzvy č. 12/2016:
6.2 – Múzeá a galérie
6.3 – Ochrana zbierkových fondov
Žiadatelia môžu v danej výzve predkladať žiadosti do 23.5.2016.

NFP na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít

Ostáva možnosť využiť výzvu MH SR v Operačnom programe Výskum a inovácie. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01). Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.
Typ výzvy: otvorená, Uzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 30. júna 2016

INTERREG CENTRAL EUROPE – 2há výzva

http://www.interreg-central.eu/

Výzva Slovensko – Srbsko 2016

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už
existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
• príprava spoločných medzinárodných projektov;
• príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
• aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
• vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
• zbieranie výskumných materiálov;
• zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Oprávnení žiadatelia
Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej
republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Požiadavky verejnej výzvy
1. Dátum vyhlásenia výzvy je 05. máj 2016, dátum uzavretia výzvy je 04. júl 2016.
2. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.
3. Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2017. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2018.
4. Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 80 000 €. SK-SRB 2016, Úplné znenie verejnej výzvy, 2/5
5. Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia projektu. Pokrytie nákladov v Slovenskej republike sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na bilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2017 a 2018.
6. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4 700 EUR na celú dobu riešenia.
7. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne vypracujú obsahovo totožné projekty.
8. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa, že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Interreg V-A Poľsko-Slovensko

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-progra-1