Monthly Archives: jún 2016

Enviromentálny Fond 2017 dotácie

enviromentálny fondPredkladanie žiadostí o podporu formou dotácie:

termín na predloženie žiadostí je: do 31. 10. 2016 (platí pre bod I. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie. Nakoľko fyzické doručenie žiadosti na Environmentálny fond je možné len v pracovných dňoch, termín na predloženie žiadosti je do 31.10.2016
v priebehu celého kalendárneho roka 2017 (platí pre body II. a III. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.
Maximálna miera podpory a maximálna výška žiadanej dotácie (platí pre body I. a II. tejto špecifikácie pre všetky oblasti, ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak): Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška žiadanej dotácie – nie je ohraničená s výnimkou podpory formou dotácie v rámci POD. Oblasti: Program obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. V prípade podpory v oblasti POD je maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť 5.000,- EUR pre Obec bez štatútu mesta a 8.000,- EUR pre Mikroregionálne združenie obcí pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. viac informácií

S Nadáciou v pohybe

VW nadáciaNadácia Volkswagen Slovakia štartuje jedinečný dlhodobý projekt na podporu detských domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku
Cieľová skupina projektu:

Zapojiť sa môžu: všetky detské domovy, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré splnia stanovené podmienky projektu a dodržia jednoduchý postup:

1) Vyplnia žiadosť v podobe online formulára a odošlú ju na adresu Nadácie
2) V žiadosti zdôvodnia potrebu tejto formy pomoci
3) V prípade, že im bude priať šťastie, budú vyžrebovaní a pol roka budú jazdiť na Volkswagen up!

SPPoločne 5ročník

SPPOblasť podpory
1. kategória: SPPoločne pre ľudí
2. kategória: SPPoločne pre domovinu

Kto môže požiadať o podporu
Mimovládne organizácie:
občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Školské zariadenia:
školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
Kultúrne inštitúcie:
múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Športové zariadenia:
rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
Samosprávy, obce a mestá

Financie projektov
minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 3 000 eur
maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 6 000 eur
celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 200 000 eur

viac informácií

Dni kováčskych majstrov na hrade Beckov

Tento víkend 25-26.6.2016 môžete stráviť na Hrade Beckovkováč a zažiť nezabudnuteľné “Kováčske dni”,

Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovPôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve v termíne od 13.06.2016 do 08.07.2016Využite možnosť dotácie na účasť spracovateľa pre nasledovné výstavy:
– Danubius Gastro, Bratislava, 28.01. – 31.01.2016
– Fruit Logistica, Berlín, Nemecko, 03.02. – 05.02.2016
– PLMA Amsterdam, Holandsko 24.05. – 25.05.2016
– Agrokomplex Nitra, 18.08 – 21.08.2016
– SIAL Paríž, Francúzsko, 16.10.2016 – 20.10.2016

viac na stránke Pôdohospodárska platobná agentúra
Výzva
Príloha 1
Príloha 2

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4:

obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
združenie obcí v zmysle § 20b – f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.
V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

– zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
– odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/do spaľovne odpadov ,
– uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/v spaľovni odpadov ,
– vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter umiestneného odpadu možné alebo účelné,
– sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,
– kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Predkladanie žiadostí:
termín na predloženie žiadostí je do 01.08.2016
Viac informácií na stránke ENFIROFONDU

Grant na mobility študentov a zamestnancov VŠ z/do partnerských krajín

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje informovať, že Európska komisia vyhlásila druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o grant na financovanie mobilít študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do partnerských krajín.

POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu č. 2/2016
(ďalej len „výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry Tip aktivity: Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno– vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Operačný program: Výskum a inovácie Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Investičná priorita:
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel