Kvalita vzdelávania – Nadácia TB

NadáciaTatrabankyCieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.Uzávierka predkladania žiadostí 20. októbra 2016 do 24.00 (štvrtok)
Suma určená na prerozdelenie 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5 000 €

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)