Monthly Archives: október 2016

Zachovanie kultúrnych hodnôt

ReiffeisenBankAk máte dobrý nápad, zapojte sa do výzvy na zachovanie kultúrnych hodnôt, pričom projekty s najvyšším počtom hlasov podporí Raiffeisen banka finančným príspevkom 1 000 €.

Prihlasovanie projektov: – od 1.10. do 15.11.2016
Hlasovanie:- od 1.12. do 31.12.2016
Vyhlásenie vybraného projektu:- 2.1.2017

Kultúra znevýhodnených skupín

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 19. 12. 2016 (vrátane)

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

logo_IROPOperačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

logoGrantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. Vznikol v roku 2015 a v prvom ročníku boli v ňom podporené projekty celkovou sumou 78 114 €. Podporu získali školy, mimovládne neziskové organizácie i mestská polícia.

Ciele:

Podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách.

  • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí,
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých,
  • zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia na princípe participatívneho plánovania.

Dunajský fond – grant

Druhá grantdunajsky-fondová výzva Dunajského fondu je Grantová výzva sa vyhlasuje pre celé územie slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja otvorená pre podávanie žiadostí od 22. septembra do 15. decembra 2016. Celková suma na rozdelenie je 45 000 €, 

Aktualizácia výzvy pre Opatrenie 7 – Podopatrenie 7.2

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015. Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.
Viac informácii na: http://www.apa.sk/

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 10.10.2016 zrušila Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, číslo výzvy 12/PRV/2015, ktorá bola vyhlásená dňa 27.10.2015 (opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry).

Usmernenia č. 1 k 10. Výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

op-kzpMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 6. októbra 2016 Usmernenie č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. Cieľom usmernenia je zmena formálnej náležitosti výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov spočívajúca v presune časti alokácie (indikatívnej výšky finančných prostriedkov) v objeme 11 400 000 EUR z aktivity Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov na aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.
Bližšie informácie nájdete na: http://www.op-kzp.sk/

OP Výskum a Inovácie – predĺženie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

OPvyskum a InovacieMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie predlžuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, ktorá bola vyhlásená za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.
Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016
Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2016
Bližšie informácie k Výzve nájdete na: www.opvai.sk