Aktualizácia výzvy pre Opatrenie 7 – Podopatrenie 7.2

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015. Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.
Viac informácii na: http://www.apa.sk/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)