Podpora samozamestnania mladých ľudí

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
– Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
– Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
– Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR
Viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)