Monthly Archives: január 2017

Žihadielko LIDL 2017 – hlasuj za svoje mesto

žihadielko LIDLLidl sa rozhodol zopakovať úspešný projekt Žihadielko. V lete pribudne na Slovensku ďalších desať ihrísk včielky Maje a jej kamarátov. O tom kde, rozhodnú v hlasovaní opäť ľudia. Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom meste. Viac informácií nastránke  LIDL

Výzva v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

MZV(MZVaEZ SR)na rok 2017 poskytuje dotácie. Suma určená na výzvu v roku 2017 je v predpokladanej výške 118 820,- Eur. Viac informácií na stránke MZV. Termín do 24.2.2017

V základnej škole úspešnejší

Oprávnený žiadateľ:
základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Výzvy na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Táto oblasť bude podporovať činnosti, ktoré podnecujú úvahy o európskej histórii a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a o spoločných hodnotách v najširšom zmysle, so zreteľom na rodovú rovnosť.

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste a preto rada pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt do programu na www.gestopremesto.sk a spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk.

Finančná podpora: 1 000 € (pre projekt)
Aktuálna téma podpory projektov: PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE
Obdobie: JAN. – MAR. 2017
Viac informácií sa dozviete tu

„Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé Grantového kolo na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 €. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 €

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

Zvýšenie a zlepšenie nemotorovej dopravy – eco green

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

Podpora základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016