Podpora základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

Uzavretie hodnotiaceho kola 1  15.5.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2  15.8.2017
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie
Oprávnení žiadatelia:
– organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy , ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),
– obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy,
– samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,
– mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
– subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Podmienka oprávnenosti
aktivít projektu V rámci špecifického cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy
aktivít:
a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov,
c. obstaranie prírodovedných učební,
d. obstaranie polytechnických učební,
e. obstaranie IKT učební,
f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Podmienka relevantného spôsobu financovania
Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. predfinancovanie, refundácia, alebo kombinácia uvedených systémov,bude stanovený v zmluve o poskytnutí NFP v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)