Dotácia MF SR pre individuálne potreby obce

MF SROd roku 2017 je pripravená možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladá sa tým úspora poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.
Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.
Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

 • kultúrna, športová a spoločenská akcia
 • nehnuteľnosť (obecný úrad, kostol, cintorín, iná nehnuteľnosť)
 • komunikácie (chodníky, cesty)
 • miestny rozhlas, osvetlenie
 • miestne rozvody, voda, plyn, kanalizácia
 • inventár (hnuteľné veci)

Stručné zdôvodnenie žiadosti sa píše do nového poľa formulára s názvom „Zdôvodnenie žiadosti“. Odporúčame, aby si žiadateľ, pre potreby archivácie, text zdôvodnenia žiadosti odložil na samostatné miesto. Tento text sa nevytlačí spolu s formulárom žiadosti.

Povinnosť registrácie partnerov verejného sektora
Dotáciu zo štátneho rozpočtu je možné poskytnúť iba osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak ide o osobu, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri Dokumenty a vzory).

Informácia

Ministerstvo financií SR žiada, aby uchádzači o dotáciu vypĺňali tlačivo žiadosti v elektronickej forme a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Návod

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu je verejne prístupný formulár, ktorý slúži pre žiadateľov o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS).

Oprávnení žiadatelia

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičný fond,
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
 • registrová cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 • Slovenský Červený kríž.

Vyplnenie žiadosti

Formulár žiadosti vyplní oprávnený žiadateľ tak, aby boli vyplnené všetky polia korektne a bez chýb.

Pokiaľ sa v poliach formulára vyskytujú chyby (označené červeným chybovým oznamom), formulár nebude možné odoslať.

Pri vypĺňaní jednotlivých formulárových polí odporúčame riadiť sa pomocným textom alebo textom v chybových oznamoch (kliktnutím na ? sa príslušný pomocný text zobrazí).

Odoslanie žiadosti

Po odoslaní je potrebné vyplnený formulár vytlačiť na papier, doplniť pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu a poslať na adresu ministerstva v lehote do konca marca bežného roka.

Na základe často kladených otázok oznamujeme, že ministerstvo eviduje iba žiadosti odoslané papierovou poštou, alebo elektronicky podpísané v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. Preto nie je rozhodujúce, koľko žiadostí si žiadateľ vytlačí, evidované sú iba tie žiadosti, ktoré sú doručené do podateľne ministerstva.

Ďalej oznamujeme, že ak je žiadateľom obec, nie je potrebné prikladať iné prílohy k žiadosti, okrem stručného zdôvodnenia.

UPOZORNENIE: Dátum vyplnenia elektronického formulára nemôže byť považovaný za dátum doručenia žiadosti na ministerstvo.

Po tom, ako ministerstvo prijme žiadosť a zaeviduje ju vo svojom systéme, žiadateľ, ktorý vyplnil tlačivo v elektronickej forme, dostane oznámenie o prevzatí žiadosti e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo formulári v časti kontakty.

Viac informácií na MFSR

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)