Monthly Archives: apríl 2017

Výzva zameraná na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Ministerstvo vnútraMinisterstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 25.04.2017 výzvu na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Medzi oprávnené aktivity patria: 1. samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov, 2. optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.

Predkladanie žiadosti o priame podpory na lesnícke opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na následovné opatrenia.

Predkladanie žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:
1. opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,
2. na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

Výzva na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.

Základný cieľ

  • obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese,
  • výstupom bude spracovaný výukový program na edukačný proces v prírodovedných (napr. geografia) a odborných (napr. technického zamerania) predmetoch.

Výzva na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda. Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2017. Termín na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody je do 15. mája 2017. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2017.

„Spojme sa pre dobrú vec“

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší. Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

Výzva na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách („DDI“) na rok 2017. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI. Základným cieľom je umožniť žiakom základných škôl získať a upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu.  Termín predkladania žiadosti je do 11. mája 2017.

Výzva na „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).