Monthly Archives: máj 2017

Podpora obcí 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu zameranú na rozvoj obcí 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Podávanie a prijímanie ŽoNFP : od 2. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Výzva na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

V rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
a)obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov)7 (ďalej len „záhradné kompostéry“ alebo „kompostéry“) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.
b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné združenie obcí.

Alokovaná suma 5.000000 Eur
Dátum vyhlásenia: 26.5.2017
Viac informácií na webovej stránke OP KŽP

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu „Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy.
Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.
Prihláška do do 20. 8. 2017.

Priority mládežníckej politiky

1. Cieľ výzvy
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít aktuálnej mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti .

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 37 500,- € na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. Viac info na web stránke

Nemčina do materských škôl

Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti. 

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 37 500,- € na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.  Konečný termín 12. jún 2017.

Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

MŠVVaŠ SR na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 4. septembra 2017 a všetky aktivity
musia byť ukončené do 8. decembra 2017

Oblasťou podpory v roku 2017 sú aktivity a programy zamerané na:
 formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu,
 ochranu telesného a duševného zdravia žiakov,
 skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
 odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi),
 ústne a dentálne zdravie a prevenciu alergií a respiračných problémov,
 zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.

Viac informácií na stránke