Vzdelávanie zástupcov organizácií pre zdravotne postihnutých


Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Špecifickým cieľom výzvy je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.Indikatívna výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ) – 500 000€ ( z toho 400 00€ pre menej rozvinuté obce a 100 000€ pre viac rozvinuté obce)

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
– Termín uzavretia 1. kola 08. 09. 2017
– Termín uzavretia 2. kola 30. 11. 2017
– Termín uzavretia 3. kola 31. 01. 2018

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.
Výzva je vyhlásená od 09.06.2017 do 31.01.2018
bližšie informácie nájdete na stránke

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)