Monthly Archives: júl 2017

Výzva o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Podávanie a prijímanie žiadosti: 14.7.2017 – 25.8.2017

Dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2017 na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov formou:

·  dostavby telocvične,
·  rekonštrukcie telocvične alebo
·  výstavby novej telocvične.

Termín uzavretia výzvy je 29. september 2017 do 14.00 h.

Podpora hasičských staníc a hasičských zbrojníc v obciach

Ministerstvo vnútraMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 17.7.2017 výzvu zameranú na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií.
Oprávnení žiadatelia:

NFP zameraný na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného zverejnil 25. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov operačného programu. Výzva je zameraná na skvalitnenie monitorovania ovzdušia a to prostredníctvom podpory nasledovných podaktivít OP KŽP:

Pripravenosť ohľadom zvládania mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Operačný program Kvality životného prostredia vyhlásil výzvu s názvom zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita :
B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Príspevok na zateplenie rodinného domu pre FO

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Príspevok možno poskytnúť, ak

Podpora sociálno-kultúrnych potrieb pre rómsku komunitu

Ministerstvo vnútra Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadených organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému.

Zelené vzdelávanie

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:
– Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
– Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
– Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
– Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Raiffeisen Banka sa rozhodla podporiť organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
materské, základné a stredné školy,
mimovládne neziskové organizácie,
mesto alebo obec,
verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Raiffeisen BANKA sa rozhodla podporiť deti a mládež v trénovaní a zlepšovaní svojich zručností a taktiky na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, aby mohli vzájomne súťažiť.
Účelom je organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže. Podporí súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.