Príspevok na zateplenie rodinného domu pre FO

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Príspevok možno poskytnúť, ak

– sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
– pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
– je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,
– zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
– zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém podľa predchádzajúcej zarážky správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
– práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,
– na zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,
– žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,
– rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky:
– kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,
– celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
– nachádza sa na území Slovenskej republiky a
– je využívaný výlučne na bývanie.

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po realizácii zateplenia rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia rodinného domu.
Výška príspevku: maximálne 8 800 eur
Počet žiadostí o príspevok: 500

Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 1. august 2017
Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 7 výzvy (počet 500), najneskôr však 31. októbra 2017
bližšie informácie nájdete tu:

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)