NFP zameraný na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného zverejnil 25. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov operačného programu. Výzva je zameraná na skvalitnenie monitorovania ovzdušia a to prostredníctvom podpory nasledovných podaktivít OP KŽP:

1. zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií ako aj odbornej podpory
2. zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácií elektronickej podobe povinnými osobami : najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností
3. zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania
4. podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz

Oprávnení žiadatelia:
1. príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia
2. subjekty územnej samosprávy
3. subjekty územnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie)
4. Subjekty ústrednej správy (iné ako ústredné orgány štátnej správy3, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie)
5. Združenia fyzických alebo právnických osôb (z verejného sektora )
6. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
7. Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší )

Typ výzvy : otvorená

Termín uzavretia 1.kola : 16.10.2017
Termín uzavretia 2. kola : 31. 12. 2017
Termín uzavretia 3. kola : 31.3. 2018

Bližšie informácie získate na stránke

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)