Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje výzvu na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnenými žiadateľmi: sú fyzické alebo právnické osoby, t.j.:

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • mikro-, malé a stredné podniky,

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Termíny uzavretia výzvy:

 

 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku,
 • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, ktorá sa týka:
  • a) založenia novej prevádzkarne,
  • b) diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
  • c) zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.
 • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne jedného z nasledovných typov inovácie:
  • a) inovácia produktu,
  • b) inovácia procesu.
 • Projekt musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa,
 • Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzky predmetu projektu,
 • Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na priemysel.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

 • Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 €.
 • Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 1 000 000 €.

Viac informácii sa dozviete tu

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)