PROGRAM OBNOVY DEDINY 2018

Dotácie sú orientované na environmentálne aspekty obnovy dediny a krajiny a na zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci. Cieľom programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu aby sa vlastnými silami zabezpečili zdravé životné prostredie, zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt.

V roku 2018 sú predmetom podpory nasledovné činnosti:

  • Činnosť POD1 – kvalita životného prostredia na vidieku
  • Činnosť POD2 –  zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
  • Činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Oprávnení žiadatelia

Pre činnosti POD1 a POD3:

  • Obec bez štatútu mesta – založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • Mikroregionálne združenie obcí – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce,
  • Mikroregionálne združenie obcí – § 20b – f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí,
  • Mikroregionálne združenie obcí – v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Pre činnosť POD2:

  • Obec bez štatútu mesta – založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uzávierka žiadostí : 31. októbra 2017

Maximálna výška požadovanej dotácie :

  • 5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
  • 8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Viac informácii získate tu

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)