28. Výzva – Informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 28. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na „Informačné aktivity“.

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné subjekty územnej
  samosprávy
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity:

 • A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov
 • B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
 • C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
 • D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. január 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15. apríl 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt: 30 tis. €,
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie prekročiť sumu: 200 tis. €.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)