26. Výzva – Dobudovanie sústavy Natura 2000

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 26. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na „Dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti“.

Oprávnení žiadatelia:

  • štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
  • vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach bez ohľadu na ich právnu formu (v spolupráci s odborne spôsobilou osobou), okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.

Oprávnené aktivity:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.10.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.01.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt je 1,5 mil. €.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)