27. Výzva – Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 27. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov„.

Oprávnení žiadatelia:

  • zložky integrovaného záchranného systému,
  • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
  • subjekty územnej samosprávy,
  • združenia fyzických alebo právnických osôb,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov. V rámci uvedeného oprávneného typu aktivity budú podporené tieto podaktivity:

  • A1: Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;
  • A2: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
  • A3: Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.01.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.03.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 22 mil. €.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)