Obnovme si svoj dom rok 2018

Ministerstvo kultúry SR v príslušnom rozpočtovom roku poskytne dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v rámci programu „Obnovme si svoj dom„.

V rámci programu Obnovme si svoj dom sa výzva otvára pre tieto podprogramy:

  • podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
  • podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
  • podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

V podprogramoch 1.1, 1.2, je možné žiadať o dotáciu na realizáciu projektov obnovy a reštaurovania len tých objektov, ktoré sú zapísané ako hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 25. november 2017

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)