Monthly Archives: január 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 16.01.2018
Dátum uzavretia: 16.04.2018
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Dátum vyhlásenia: 15. január 2018

Výzva č. 6/2018 zameraná na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  • 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo – štipendium,
  • 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo – nezávislé divadlá,
  • 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá,

Nápad pre folklór 💃🕺

Nadácia Poštovej banky vyhlásila grantový program Nápad pre folklór, pri ktorom je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 €. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 €. Grantovým programom sa podporia najlepšie nápady, ktoré sa zaoberajú naším kultúrnym dedičstvom, jeho výskumom, propagáciou a prezentáciou.

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 08.01.2018
Dátum uzavretia: 06.04.2018
Min. výška príspevku: 50.000€ 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Podpora rozvoja športu 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.  Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Podprogramy:

1. Výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi,
2. Výstavbou detských ihrísk
3. Výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. Nákup športovej výbavy.

38. VÝZVA – Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 38. výzvu zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38
Dátum vyhlásenia: 11.01.2018

36. VÝZVA – Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 36. výzvu zameranú na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Prioritná os: 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Dátum vyhlásenia: 27.12.2017