38. VÝZVA – Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 38. výzvu zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38
Dátum vyhlásenia: 11.01.2018

Oprávnení žiadatelia:

  • Malý podnik
  • Stredný podnik
  • Veľký podnik

Oprávnené aktivity:

  • Podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, t.j.: vybudovanie / modernizáciu (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov (napr. odpadov z plastu, papiera, skla). Za oprávnené bude považované vybudovanie t.j. stavebné práce a nákup technológie týkajúce sa zabezpečenia funkčnosti zariadenia na dotrieďovanie komunálnych odpadov. Medzi oprávnené výdavky patrí aj zariadenie na mechanickú úpravu odpadov – lis, určený na zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia

Hodnotiace kola:

  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. máj 2018
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15. október 2018
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 5 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)