Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 08.01.2018
Dátum uzavretia: 06.04.2018
Min. výška príspevku: 50.000€ 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Oprávnené aktivity:
Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
Projektová aktivita č. 1 – Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry
Projektová aktivita č. 2 – Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry

Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)
Projektová aktivita č. 1 – rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)
Projektová aktivita č. 2 – realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky (zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel)
Projektová aktivita č. 3 – výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií – cestných prvkov (mosty, podjazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy

Žiadateľom zo SR a ČR môže byť:

  • štát a jeho organizačné zložky
  • územná samospráva a jej organizačné zložky
  • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
  • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
  • záujmové združenia právnických osôb
  • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
  • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Zoznam oprávnených cieľových skupín:

  • obyvatelia cezhraničného regiónu
  • návštevníci cezhraničného regiónu
  • obyvatelia Trenčianskeho, Žilinského, Trnavského kraja

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)