Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 16.01.2018
Dátum uzavretia: 16.04.2018
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • vysoké školy s výskumnými pracoviskami
 • výskumné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú , v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Zoznam oprávnených cieľových skupín:

 • malé a stredné podniky (MSP)

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy):

 • Projektová aktivita č. 5 – Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami
 • Projektová aktivita č. 6 – Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj)
 • Projektová aktivita č. 7 – Realizácia znalostného transferu

Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora  a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti:

 • Projektová aktivita č. 8 – Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch):

 • Projektová aktivita č. 3 – Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne:

 • Projektová aktivita č. 3 – Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
 • Projektová aktivita č. 4 – Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 5 – Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)