Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Dátum vyhlásenia: 15. január 2018

Oprávnení žiadatelia – iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.

Oprávnené aktivity projektu:
a) vypracovanie transformačného plánu zdravotníckehozariadenia,
b) výstavba nových budov,
c) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
d) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
e) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
f) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
g) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
h) budovanie bezbariérových prístupov,
i) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Poznámka:

 • Typ aktivity a) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.
 • Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ, ale minimálne v kombinácii s typom aktivity f).
 • Typ aktivity g) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ (ak si žiadateľ zvolí kombináciu typu aktivít g) a a), tak si musí zvoliť minimálne jeden ďalší typ aktivity).
 • Typ aktivity h) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ (ak si žiadateľ zvolí kombináciu typu aktivít h) a a), tak si musí zvoliť minimálne jeden ďalší typ aktivity).
 • Typ aktivity i) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ, pričom žiadateľ si musí vybrať tento typ aktivity, ak plánujete realizovať typ aktivity c) alebo d).
 • Typ aktivity i) si žiadateľ nevyberá, ak realizuje typ aktivity b).
 • Typ aktivity i) si žiadateľ nevyberá, ak realizuje typ aktivity d).

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15. marec 2018
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31. máj 2018
Uzavretie hodnotiaceho kola 3: 28. september 2018

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)