Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 29.03.2018 o činnosti:
•L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),
•L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).
Činnosť L4 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Termín na predloženie žiadostí je do 29.03.2018
Oprávnení žiadatelia pre činnosť L4 mimo najmenej rozvinutých okresov:
1. obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov1
uvedených pre túto činnosť,
3. samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre túto činnosť.

V rámci činnosti L4 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest
hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta
dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti
s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo
odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá
je predmetom podpory,
7. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky
na využitie odpadného tepla a pod.),
8. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

V rámci činnosti L4AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
7. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky na využitie odpadného tepla a pod.),
8. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)