Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

  • dostavby telocvične,
  • rekonštrukcie telocvične alebo
  • výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumie:

  • rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
  • rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
  • rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
  • rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
  • rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi:

  • základnej školy so všetkými ročníkmi alebo
  • strednej školy s počtom žiakov nad 150

Minimálna výška dotácie: 15 000 €
Maximálna výška dotácie: 150 000 €
Výška spolufinancovania: min. 10 %

Termín na predloženie žiadosti: 15. máj 2018 do 14.00 hod.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)