SPPravmeTo – motivácia mladých

Motivovať deti a mládež (6 -19 rokov), k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Spravmeto pre naše deti

Podporíme projekty zamerané na:

 • Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby, zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov realizované mimo vyučovacieho procesu.
 • Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár, aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc. znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície.
 • Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle.
 • Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež, športové aktivity, detské krúžky, detské kluby.
 • Podporu ekovýchovy, chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich závislosti na životnom prostredí, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode a životnému prostrediu. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy.
 • Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity. Komu je program určený

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné zariadenia
 • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
 • Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
 • Obce a mestá

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby. Projekt má aktivovať a motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov.

Výška finančnej podpory

V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 40 000 Eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1 500 Eur. Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 Eur.

Časový harmonogram predkladania žiadostí

19. 4. 2018 Vyhlásenie programu
10. 5. 2018, 24.00 h Uzávierka predkladania projektov
19. 5. – 3. 6. 2018 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
7. 6. 2018 Zverejnenie podporených projektov
8. – 15. 6. 2018 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
18. 6. 2018 – 30. 11. 2018 Realizácia podporených projektov
do 15. 12. 2018 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

viac na stránke Nadácie

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)