Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Rozvoj miestnych iniciatív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Prioritná os 3: ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Dátum vyhlásenia: 01.06.2018
Dátum uzavretia: 27.09.2018

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • komory a záujmové združenia právnických osôb
 • školy/vzdelávacie inštitúcie
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Zoznam oprávnených typov aktivít:

 • Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
 • Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
 • Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Minimálna výška príspevku: 50 000 €
Maximálna výška príspevku: 200 000 €

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)