podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasil dňa 27.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia:

A. v sociálnych službách:

 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
 • samosprávny kraj,
 • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

 B: v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
 • Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – samosprávny kraj,
 • Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Zariadenie SPODaSK – štátna rozpočtová organizácia,
 • Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK – akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK)

Oprávnené aktivity:

 • b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
 • c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
 • e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
 • f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je oprávnený len v kombinácií s typmi aktivít b), c).

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)