Rozvojom environmentálnej infraštruktúry → k lepšej kvalite života!

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporí projekty, ktoré prispejú k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Zapojte sa do VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a prispejte tak k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zlepšeniu jeho kality. 

Oprávnené aktivity:
Predmetom žiadostí je náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:
 náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov;
 modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia.

Oprávnení žiadatelia:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:
 ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo);
 ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo);
 štátna rozpočtová organizácia;
 štátna príspevková organizácia.
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy:
 verejná vysoká škola;
 ďalšie subjekty.
3. Subjekty územnej samosprávy:
 obec;
 rozpočtová organizácia zriadená obcou;
 príspevková organizácia zriadená obcou;
 vyšší územný celok;
 rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom;
 príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom;
 ďalšie subjekty.
POZOR! Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
 zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň
 režimy vykurovania – napr. aické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
 ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook).
Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.).

Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí od 25 000 do 1 000 000 €.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2018.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31. január 2019.
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30 apríl 2019.

Viac informácií tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)