!!!OPĽZ finančne podporí zlepšenie podmienok bývania pre rómske domácnosti v obciach!!!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.  

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Podpora bude zameraná na:
– výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
– prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
– bezbariérové úpravy budov;
– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov;
– realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych
panelov a pod.);
– vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky v zmysle prílohy č. 6 výzvy„Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“;
– výkon činnosti asistenta bývania
– vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“
– vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie;
– výkon stavebného dozoru.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
Verejný sektor:
– obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít;
Neziskový sektor:
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
– cirkev a náboženské spoločnosti;
– združenia;
– Slovenský Červený kríž.
Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 01.01.2017 vrátane.

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 18. marca 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 1. júla 2019

Viac informácií o tom, ako podporiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, sa dozviete  tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)