Monthly Archives: január 2019

Prevencia kriminality

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Termín ukončenia predkladania žiadostí je do 4. marca 2019.

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na poskytovanie dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy: 1. výstavba multifunkčných ihrísk, 2. výstavba detských ihrísk, 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, 4. nákup športovej výbavy.   

viac informácií: UV SR

Podpora mladých

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže vyhlásilo výzvy na podporu mládeže.

KOMUNITA MLADÝCH a PRIORITY mládežníckej politiky

Fond na podporu umenia Výzva č. 6/2019

Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
 

Študenti a stredoškoláci do sveta

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Harmonogram:

Uzávierka predkladania žiadostí 12. apríla 2019 do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5000 €

viac informácií na stránka Nadácia Tatrabanky http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/