Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na poskytovanie dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy: 1. výstavba multifunkčných ihrísk, 2. výstavba detských ihrísk, 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, 4. nákup športovej výbavy.   

viac informácií: UV SR


Podpora bude pre:

a) obec, b) vyšší územný celok, c) občianske združenie, d) nadácia, e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 2 h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1 ), právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom2 ); takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,

a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)