Študenti a stredoškoláci do sveta

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Harmonogram:

Uzávierka predkladania žiadostí 12. apríla 2019 do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5000 €

viac informácií na stránka Nadácia Tatrabanky http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)