Prevencia kriminality

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Termín ukončenia predkladania žiadostí je do 4. marca 2019.

Priority:

 1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
  Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s prekurzormi a pre-prekurzormi; odhaľovanie obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; trestné činy extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, TV, rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti životnému prostrediu.
 2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
  Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov.
 3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách
  Najmä: deti a mládež; ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí; osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách; prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti, ale aj s dôrazom na prevenciu užívania drog u vodičov motorových vozidiel; detekcia nových psychoaktívnych látok pokročilými laboratórnymi analýzami; prevencia užívania drog a obchodovania s drogami vo väzniciach; cielená prevencia, zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov drogových trestných činov (t.j. intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich páchania).
 4. Pomoc obetiam trestných činov
  Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia, obete obchodovania s ľuďmi.
 5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku
  Najmä: kriminalita vo virtuálnom prostredí, materiálové i nemateriálové druhy závislosti napr. netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), urbárna bezpečnosť, vysoká zadlženosť obyvateľstva ako aj problém finančnej gramotnosti.

Viac informácii o výzve na stránke MV8, sa dozviete tu.Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)