EF J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1
Podpora elektromobility:
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).Definície a predmet podpory pre činnosť J1:
Elektromobilom na účely tejto činnosti J1 sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 10 kW do 150 kW vrátane.
Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča.
Do kategórie N1 patria vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1: 10 000,00,- EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.  Viac informácií na stránke EF

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)