Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti L. „L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (nehospodárska činnosť) „

Výzva

V rámci činnosti L7 je možné realizovať nasledovné aktivity, a to za predpokladu, že žiadatelia môžu pomôcť týmto ďalším aktivitám z iných verejných zdrojov (podmienka realizácie aktivít 7 – 9 je realizácia aspoň jednej z aktivít 1 – 6):

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
2. zateplenie / výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy;
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;

4. výmena otvorových výplní  (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktoré znižujú vtáky so sklom;

V prípade realizácie aktivít 1., 2., a 4. súčasne, je možné realizovať aj:
a) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budov na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasná jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha; alebo
b) výsadba stromov v okolí budov na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budov v súlade s legislatívou proti tomu, aby sa preukázali pôvodné druhy (domáce druhy drevín), a tím sa znížil spotrebu energie na chladenie; alebo
c) kombináciu aktivít a) ab);

5. modernizácia / výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblasti riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a / alebo teplej vody;
6. aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, chladenia a cirkulácie vzduchu (výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia)
7. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha
8. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod. ..
9. kombinácie Vyššie uvedené Aktivita

Maximálna miera podpory formou dotácií je 95% z oprávnených nákladov na projekt – pri dodržaní podmienok minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa

Oprávnené náklady, ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácií musia byť v súlade so slovenskými právnymi predpismi a musia byť realizované v období
od 01 .01.2021 do 30. 11. 2021.

Termín na predloženie žiadostí je do 05.02.2021

Viac informácií TU.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)